Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA

DO 11 GRUDNIA 2023 r. !!!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu rekrutacji do projektu, odpowiadając na Państwa oczekiwania, uruchomiony został Dyżur pracowników MZ. 

Możliwość połączenia na spotkanie w aplikacji TEAMS w godzinach 15.00 -16.00 od poniedziałku do piątku. 

Link: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

lub skopiować adres: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE4MGY0Y2MtNDRmZS00MzQ1LThiNDktMjg2MzNkNzE5N2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220dd46864-0f18-4a08-953a-568265f67bca%22%2c%22Oid%22%3a%226dcf0673-6390-4a74-8fe1-f9bbeabf891e%22%7d  

 

Co musisz wiedzieć o projekcie?

Projekt „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych  przedstawicieli zawodów medycznych na terenie całego kraju.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia określonego w ramach Działania 7.1 – Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Kto może złożyć wniosek o udziału w szkoleniu?

Projekt skierowany jest do grupy docelowej osób spełniających kryteria wykonywania zawodów medycznego (wykształcenie): diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów, pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz ratowników medycznych.

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

 

Więcej informacji o projekcie: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego